Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Bị ném khi không có thiết bị nào để thực hiện một lệnh nhất định.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một NoDeviceException .

Các nhà xây dựng công cộng

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tạo một NoDeviceException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.