Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NetworkNotAvailableException

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Bị ném khi một thiết bị không thể kết nối với mạng để thử nghiệm. Điều này thường xảy ra nếu một thiết bị không kết nối lại được với wifi sau khi khởi động lại.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

NetworkNotAvailableException (String msg)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Các nhà xây dựng công cộng

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable gây ra lỗi kết nối.