Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NativeDevice.RebootDeviceAction

protected class NativeDevice.RebootDeviceAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootDeviceAction


DeviceAction cho khởi động lại thiết bị.

Tóm lược

Phương pháp công khai

boolean isFastbootOrBootloader ()
boolean run ()

Phương pháp công khai

isFastbootOrBootloader

public boolean isFastbootOrBootloader ()

Lợi nhuận
boolean

chạy

public boolean run ()

Lợi nhuận
boolean

Ném
AdbCommandRejectedException
TimeoutException