Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NativeDevice.AdbShellAction

protected class NativeDevice.AdbShellAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbShellAction


Tóm lược

Phương pháp công khai

boolean run ()

Phương pháp công khai

chạy

public boolean run ()

Lợi nhuận
boolean

Ném
TimeoutException