گیرنده Ilogcat

public interface ILogcatReceiver

com.android.tradefed.device.ILogcatReceiver


کلاسی که خروجی logcat یک دستگاه را به عنوان InputStreamSource ارائه می کند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void clear ()
default InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

بافر logcat فعلی را با یک افست برمی گرداند.

abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
abstract InputStreamSource getLogcatData ()
abstract void start ()
abstract void stop ()

روش های عمومی

روشن

public abstract void clear ()

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
                int offset)

بافر logcat فعلی را با یک افست برمی گرداند.

مولفه های
maxBytes int : حداکثر اندازه بافر برگشتی

offset int : افست بافر کامل.

برمی گرداند
InputStreamSource بافر logcat که از افست شروع می شود.

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

مولفه های
maxBytes int

برمی گرداند
InputStreamSource

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData ()

برمی گرداند
InputStreamSource

شروع کنید

public abstract void start ()

متوقف کردن

public abstract void stop ()