IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


یک کلاس Runnable مانند که باید دستگاه های شناخته شده و حالت های آنها را برگرداند. این کلاس به IDeviceMonitor اجازه می دهد تا اطلاعات دستگاه را از رشته خود دریافت کند، که باید از بن بست هایی که ممکن است هنگام فهرست کردن دستگاه ها رخ دهد جلوگیری کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceLister ()

روش های عمومی

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

سازندگان عمومی

DeviceLister

public DeviceLister ()

روش های عمومی

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

مولفه های
serial String

برمی گرداند
DeviceDescriptor

لیست دستگاه ها

public abstract  listDevices ()

برمی گرداند