Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceUnresponsiveException

public class DeviceUnresponsiveException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceUnresponsiveException


Một chuyên biệt của DeviceNotAvailableException cho biết thiết bị hiển thị với adb, nhưng không phản hồi (tức là các lệnh hết thời gian, sẽ không khởi động, v.v.)

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : nối tiếp của thiết bị liên quan.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : nối tiếp của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : nối tiếp của thiết bị liên quan.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : nối tiếp của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.