Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nhiệt độ pin

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTempe Nhiệt độ


Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

BatteryTemperature ()

Phương pháp công khai

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Nhận nhiệt độ pin của thiết bị, tính bằng độ C.

Các nhà xây dựng công cộng

Nhiệt độ pin

public BatteryTemperature ()

Phương pháp công khai

getBatteryTempe Nhiệt độ

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Nhận nhiệt độ pin của thiết bị, tính bằng độ C.

VIỆC IDevice#getBatteryTemperature() LÀM: Triển khai dưới dạng ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

Thông số
device IDevice

Lợi nhuận
Integer Nhiệt độ của thiết bị, tính bằng độ C. Nếu không có sẵn, giá trị trả về là 0.