دمای باتری

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


خلاصه

سازندگان عمومی

BatteryTemperature ()

روش های عمومی

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

دمای باتری دستگاه را بر حسب درجه سانتیگراد دریافت کنید.

سازندگان عمومی

دمای باتری

public BatteryTemperature ()

روش های عمومی

دریافت دمای باتری

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

دمای باتری دستگاه را بر حسب درجه سانتیگراد دریافت کنید.

TODO: پیاده سازی به عنوان IDevice#getBatteryTemperature()

مولفه های
device IDevice

برمی گرداند
Integer دمای دستگاه، بر حسب درجه سانتیگراد. اگر در دسترس نباشد، مقدار بازگشتی 0 است.