Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

OpenObjectLoader

public class OpenObjectLoader
extends Object implements IDefaultObjectLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.OpenObjectLoader


Bộ tải cho các đối tượng mặc định có sẵn trong AOSP.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

OpenObjectLoader ()

Phương pháp công khai

void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào khi cần thiết.

Các nhà xây dựng công cộng

OpenObjectLoader

public OpenObjectLoader ()

Phương pháp công khai

addDefaultObjects

public void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào khi cần thiết.

Thông số
loadConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration