IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


رابط برای بارگیری اشیاء پیش فرض که باید بخشی از پیکربندی YAML ما باشد. این اجازه می دهد تا پیکربندی YAML را با هر شیئی که بر اساس زمینه نیاز داریم سفارشی کنیم.

خلاصه

کلاس های تو در تو

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

شیء پیکربندی بارگذاری برای ارسال اطلاعات به لودر.

روش های عمومی

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

اجازه می دهد تا هر گونه اشیاء پیش فرض را در صورت لزوم اضافه کنید.

روش های عمومی

addDefault Objects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

اجازه می دهد تا هر گونه اشیاء پیش فرض را در صورت لزوم اضافه کنید.

مولفه های
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration