Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

public static class IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs


Các args được chuyển cho các trình phân giải

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

RemoteFileResolverArgs ()

Phương pháp công khai

IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs addQueryArgs ( queryArgs) addQueryArgs ( queryArgs)
boolean equals (Object obj)
File getConsideredFile ()
File getDestinationDir ()
getQueryArgs ()
int hashCode ()
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setConsideredFile (File consideredFile)
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setDestinationDir (File destinationDir)

Các nhà xây dựng công cộng

RemoteFileResolverArgs

public RemoteFileResolverArgs ()

Phương pháp công khai

addQueryArgs

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs addQueryArgs ( queryArgs)

Thông số
queryArgs

Lợi nhuận
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

Lợi nhuận
boolean

getConsideredFile

public File getConsideredFile ()

Lợi nhuận
File

getDestinationDir

public File getDestinationDir ()

Lợi nhuận
File

getQueryArgs

public  getQueryArgs ()

Lợi nhuận

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int

setConsideredFile

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setConsideredFile (File consideredFile)

Thông số
consideredFile File

Lợi nhuận
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

setDestinationDir

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setDestinationDir (File destinationDir)

Thông số
destinationDir File

Lợi nhuận
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs