Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

OptionFetcher

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


Người trợ giúp để nhận các tùy chọn kiểm tra từ quy trình dành cho cha mẹ.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

OptionFetcher ()

Phương pháp công khai

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

Điền vào một số tùy chọn từ con nếu đó là một quy trình con bằng cách khớp các giá trị cha.

Các nhà xây dựng công cộng

OptionFetcher

public OptionFetcher ()

Phương pháp công khai

gần

public void close ()

fetchParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

Điền vào một số tùy chọn từ con nếu đó là một quy trình con bằng cách khớp các giá trị cha.

Thông số
config IConfiguration