Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

OptionNotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Đặc biệt ConfigurationException khi một tùy chọn không được phép chuyển trong dòng lệnh.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

Các nhà xây dựng công cộng

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

Thông số
msg String

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

Thông số
msg String

cause Throwable