OptionCopier

public class OptionCopier
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.config.OptionCopier


یک کلاس کمکی که می تواند مقادیر فیلد Option با نام های مشابه از یک شی به شی دیگر کپی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

OptionCopier ()

روش های عمومی

static void copyOptions (Object origObject, Object destObject, String optionName)

گزینه داده شده را از فیلدهای Option در origObject در destObject کپی کنید

static void copyOptions (Object origObject, Object destObject)

مقادیر را از فیلدهای Option در origObject در destObject کپی کنید

static void copyOptionsNoThrow (Object source, Object dest)

مشابه copyOptions(Object, Object) است اما در صورت بروز استثنا به جای پرتاب وارد سیستم می شود.

static void copyOptionsNoThrow (Object source, Object dest, String optionName)

مشابه copyOptions(Object, Object, String) است، اما در صورت بروز استثنا، به جای پرتاب وارد سیستم می شود.

سازندگان عمومی

OptionCopier

public OptionCopier ()

روش های عمومی

copyOptions

public static void copyOptions (Object origObject, 
        Object destObject, 
        String optionName)

گزینه داده شده را از فیلدهای Option در origObject در destObject کپی کنید

مولفه های
origObject Object : Object که از آن کپی می شود

destObject Object : Object tp کپی به

optionName String : نام گزینه کپی.

پرتاب می کند
ConfigurationException اگر گزینه ها کپی نشدند

copyOptions

public static void copyOptions (Object origObject, 
        Object destObject)

مقادیر را از فیلدهای Option در origObject در destObject کپی کنید

مولفه های
origObject Object : Object که از آن کپی می شود

destObject Object : Object tp کپی به

پرتاب می کند
ConfigurationException اگر گزینه ها کپی نشدند

copyOptionsNoThrow

public static void copyOptionsNoThrow (Object source, 
        Object dest)

مشابه copyOptions(Object, Object) است اما در صورت بروز استثنا به جای پرتاب وارد سیستم می شود.

مولفه های
source Object

dest Object

copyOptionsNoThrow

public static void copyOptionsNoThrow (Object source, 
        Object dest, 
        String optionName)

مشابه copyOptions(Object, Object, String) است، اما در صورت بروز استثنا، به جای پرتاب وارد سیستم می شود.

مولفه های
source Object

dest Object

optionName String