Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


Tải triển khai IRemoteFileResolver .

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Ngoại lệ được ném ra nếu không thể tải hoặc khởi chạy trình phân giải.

Phương pháp công khai

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Tải một trình phân giải có thể xử lý chương trình được cung cấp.

Phương pháp công khai

trọng tải

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Tải một trình phân giải có thể xử lý chương trình được cung cấp.

Thông số
scheme String : lược đồ URI mà trình phân giải được tải dự kiến ​​sẽ xử lý.

config : một bản đồ của tất cả các cặp khóa-giá trị của cấu hình trình phân giải động được chỉ định bởi cờ dòng lệnh TF 'dynamic-Resolution-args'.

Lợi nhuận
IRemoteFileResolver

Ném
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException nếu trình phân giải xử lý lược đồ đã chỉ định không thể được tải và / hoặc khởi tạo.