Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClassNotFoundConfigurationException

public class ClassNotFoundConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.ClassNotFoundConfigurationException


ConfigurationException khi không tìm thấy lớp của một đối tượng.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, String className, String objectType)

Tạo ClassNotFoundConfigurationException .

ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, rejectedObjects) ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, rejectedObjects)

Tạo ClassNotFoundConfigurationException .

Phương pháp công khai

getRejectedObjects ()

Trả về bản đồ của lớp đối tượng đã bị từ chối.

Các nhà xây dựng công cộng

ClassNotFoundConfigurationException

public ClassNotFoundConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error, 
        String className, 
        String objectType)

Tạo ClassNotFoundConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : có Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier liên kết với ngoại lệ

className String : lớp của đối tượng không được tìm thấy

objectType String : loại đối tượng Tradefed của đối tượng không được tìm thấy

ClassNotFoundConfigurationException

public ClassNotFoundConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error, 
         rejectedObjects)

Tạo ClassNotFoundConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : có Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier liên kết với ngoại lệ

rejectedObjects : Bản đồ của các đối tượng không tải được.

Phương pháp công khai

getRejectedObjects

public getRejectedObjects ()

Trả về bản đồ của lớp đối tượng đã bị từ chối.

Lợi nhuận