Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Console.ArgRunnable

protected static abstract class Console.ArgRunnable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.Console.ArgRunnable <T>


Một Runnable với một phương thức run có thể nhận một đối số

Tóm lược

Các trình xây dựng được bảo vệ

ArgRunnable ()

Phương pháp công khai

void run ()
abstract void run (T args)

Các trình xây dựng được bảo vệ

ArgRunnable

protected ArgRunnable ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run ()

chạy

public abstract void run (T args)

Thông số
args T