Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SubprocessCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


Không chạy được lệnh quy trình con.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

Các nhà xây dựng công cộng

SubprocessCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

Thông số
message String

cause Throwable