Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InvocationStatus

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Một lớp để lưu trữ trạng thái lời gọi.

Điều này cũng bao gồm các trạng thái của các nhóm thử nghiệm chạy trong lời kêu gọi.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationStatus ()

Phương pháp công khai

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationStatus

public InvocationStatus ()

Phương pháp công khai

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Thông số
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

Lợi nhuận

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Lợi nhuận
JSONObject

Ném
JSONException