Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClusterBuildInfo

public class ClusterBuildInfo
extends FolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


Lớp IBuildInfo dành cho các bản dựng được truyền từ TFC.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

Các nhà xây dựng công cộng

ClusterBuildInfo

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

Thông số
rootDir File

buildId String

buildName String