Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BuildInfoKey

public class BuildInfoKey
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfoKey


Lớp tổ chức liệt kê liên quan đến việc xây dựng các truy vấn thông tin.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

enum BuildInfoKey.BuildInfoFileKey

Enum mô tả tất cả các loại tệp đã biết có thể được truy vấn thông qua IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .

Lĩnh vực

public static final SHARED_KEY

Khóa tệp cần được chia sẻ từ thông tin xây dựng tài nguyên đến tất cả thông tin xây dựng thông qua IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Các nhà xây dựng công cộng

BuildInfoKey ()

Lĩnh vực

CHÌA KHÓA CHUNG

public static final  SHARED_KEY

Khóa tệp cần được chia sẻ từ thông tin xây dựng tài nguyên đến tất cả thông tin xây dựng thông qua IDeviceBuildInfo.getResourcesDir() .

Các nhà xây dựng công cộng

BuildInfoKey

public BuildInfoKey ()