Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public class ServiceAccountKeyCredentialFactory
extends Object implements ICredentialFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.auth.ServiceAccountKeyCredentialFactory


Một nhà máy ủy nhiệm để tạo khóa tài khoản dịch vụ dựa oauth Credential .

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Phương pháp công khai

Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tạo một Credential cho phạm vi nhất định.

getInfo ()

Nhận thông tin về dữ liệu meta của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Các nhà xây dựng công cộng

ServiceAccountKeyCredentialFactory

public ServiceAccountKeyCredentialFactory ()

Phương pháp công khai

createCredential

public Credential createCredential ( scopes)

Tạo một Credential cho phạm vi nhất định.

Thông số
scopes : danh sách các phạm vi API.

Lợi nhuận
Credential một OAuth2 Credential

nhận thông tin

public  getInfo ()

Nhận thông tin về dữ liệu meta của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Lợi nhuận
một ERROR(/Map) với chìa khóa thông tin giá trị.