Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TombstoneParser

public class TombstoneParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneParser


Phân tích các bia mộ và từ một tệp bia mộ hoặc logcat.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TombstoneParser ()

Phương thức công khai

static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Phân tích cú pháp đoạn mã logcat và tạo danh sách các bia mộ

static long parsePointer (String pointerString)
static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

nhà thầu công cộng

TombstoneParser

public TombstoneParser ()

Phương thức công khai

phân tích cú phápLogcat

public static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Phân tích cú pháp đoạn mã logcat và tạo danh sách các bia mộ

Thông số
logcat String

trả lại
List<TombstoneProtos.Tombstone>

phân tích con trỏ

public static long parsePointer (String pointerString)

Thông số
pointerString String

trả lại
long

phân tích bia mộ

public static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, 
                TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Thông số
tombstoneBlob String

tombstoneBuilder TombstoneProtos.Tombstone.Builder

trả lại
boolean