RootcanalSử dụng

public class RootcanalUtils
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.RootcanalUtils


TestWatcher thiết lập HAL bluetooth ảo và khởi động lại thiết bị sau khi hoàn tất.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class RootcanalUtils.HciDevice

Lớp đóng gói một thiết bị HCI ảo có thể được điều khiển bằng các lệnh HCI.

class RootcanalUtils.RootcanalController

Nhà thầu xây dựng công cộng

RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Phương pháp công khai

RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Thay thế HAL hiện có bằng RootCanal HAL trên thiết bị hiện tại.

void finished (Description d)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RootcanalSử dụng

public RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Thông số
test BaseHostJUnit4Test

Phương pháp công khai

kích hoạtRootcanal

public RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Thay thế HAL hiện có bằng RootCanal HAL trên thiết bị hiện tại.

Trả lại
RootcanalUtils.RootcanalController một phiên bản của RootcanalController

Ném
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

hoàn thành

public void finished (Description d)

Thông số
d Description

,

RootcanalSử dụng

public class RootcanalUtils
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.RootcanalUtils


TestWatcher thiết lập HAL bluetooth ảo và khởi động lại thiết bị sau khi hoàn tất.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class RootcanalUtils.HciDevice

Lớp đóng gói một thiết bị HCI ảo có thể được điều khiển bằng các lệnh HCI.

class RootcanalUtils.RootcanalController

Nhà thầu xây dựng công cộng

RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Phương pháp công khai

RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Thay thế HAL hiện có bằng RootCanal HAL trên thiết bị hiện tại.

void finished (Description d)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RootcanalSử dụng

public RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

Thông số
test BaseHostJUnit4Test

Phương pháp công khai

kích hoạtRootcanal

public RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

Thay thế HAL hiện có bằng RootCanal HAL trên thiết bị hiện tại.

Trả lại
RootcanalUtils.RootcanalController một phiên bản của RootcanalController

Ném
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

hoàn thành

public void finished (Description d)

Thông số
d Description