RootcanalUtils

public class RootcanalUtils
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.RootcanalUtils


يقوم TestWatcher بإعداد HAL افتراضي للبلوتوث وإعادة تشغيل الجهاز بمجرد الانتهاء.

ملخص

فصول متداخلة

class RootcanalUtils.HciDevice

فئة تحتوي على جهاز HCI افتراضي يمكن التحكم فيه بواسطة أوامر HCI.

class RootcanalUtils.RootcanalController

المقاولين العامة

RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

الأساليب العامة

RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

استبدل HAL الموجود بـ RootCanal HAL على الجهاز الحالي.

void finished (Description d)

المقاولين العامة

RootcanalUtils

public RootcanalUtils (BaseHostJUnit4Test test)

حدود
test BaseHostJUnit4Test

الأساليب العامة

EnableRootcanal

public RootcanalUtils.RootcanalController enableRootcanal ()

استبدل HAL الموجود بـ RootCanal HAL على الجهاز الحالي.

عائدات
RootcanalUtils.RootcanalController مثال على RootcanalController

رميات
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

انتهى

public void finished (Description d)

حدود
d Description