فیزیکی_sensor_description_t مرجع ساختار

فیزیکی_sensor_description_t مرجع ساختار

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

uint32_t سنسور_نوع
کاراکتر const * type_string
کاراکتر const * نام
کاراکتر const * فروشنده
uint32_t نسخه
uint32_t fifo_reserved_count
uint32_t fifo_max_count
uint64_t min_delay_ms
uint64_t max_delay_ms
شناور peak_power_mw

توصیف همراه با جزئیات

ساختار زیر یک سنسور را توصیف می کند

تعریف در خط 181 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

uint32_t fifo_max_count

تعریف در خط 193 فایل context_hub.h .

uint32_t fifo_reserved_count

تعریف در خط 187 فایل context_hub.h .

uint64_t max_delay_ms

تعریف در خط 196 فایل context_hub.h .

uint64_t min_delay_ms

تعریف در خط 194 فایل context_hub.h .

const char* نام

تعریف در خط 184 فایل context_hub.h .

float peak_power_mw

تعریف در خط 198 فایل context_hub.h .

سنسور_نوع uint32_t

تعریف در خط 182 فایل context_hub.h .

const char* type_string

تعریف در خط 183 فایل context_hub.h .

const char * فروشنده

تعریف در خط 185 فایل context_hub.h .

نسخه uint32_t

تعریف در خط 186 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: