مرجع ساختار keymaster_rsa_sign_params_t

مرجع ساختار keymaster_rsa_sign_params_t

#include < keymaster_common.h >

فیلدهای داده

keymaster_digest_algorithm_t digest_type
keymaster_rsa_padding_t padding_type

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 184 فایل keymaster_common.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 185 فایل keymaster_common.h .

تعریف در خط 186 فایل keymaster_common.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: