مرجع ساختار keymaster_dsa_keygen_params_t

مرجع ساختار keymaster_dsa_keygen_params_t

#include < keymaster_common.h >

فیلدهای داده

uint32_t کلید_اندازه
uint32_t generator_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
const uint8_t * ژنراتور
const uint8_t * prime_p
const uint8_t * prime_q

توصیف همراه با جزئیات

پارامترهای مورد نیاز برای تولید یک کلید DSA.

تعریف در خط 132 فایل keymaster_common.h .

مستندات میدانی

مولد const uint8_t*

تعریف در خط 137 فایل keymaster_common.h .

uint32_t generator_len

تعریف در خط 134 فایل keymaster_common.h .

uint32_t key_size

تعریف در خط 133 فایل keymaster_common.h .

const uint8_t* prime_p

تعریف در خط 138 فایل keymaster_common.h .

uint32_t prime_p_len

تعریف در خط 135 فایل keymaster_common.h .

const uint8_t* prime_q

تعریف در خط 139 فایل keymaster_common.h .

uint32_t prime_q_len

تعریف در خط 136 فایل keymaster_common.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: