heart_rate_event_t مرجع ساختار

heart_rate_event_t مرجع ساختار

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

شناور ضربان در دقیقه
int8_t وضعیت

توصیف همراه با جزئیات

داده های رویداد ضربان قلب

تعریف در خط 959 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

ضربان شناور در دقیقه

تعریف در خط 962 فایل sensors.h .

وضعیت int8_t

تعریف در خط 967 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h