effect_offload_param_s مرجع ساختار

effect_offload_param_s مرجع ساختار

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

بوول isOffload
بین المللی ioHandle

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 900 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

int ioHandle

تعریف در خط 902 فایل audio_effect.h .

bool isOffload

تعریف در خط 901 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: