مرجع ساختار channel_config_s

مرجع ساختار channel_config_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

audio_channel_mask_t کانالهای_اصلی
audio_channel_mask_t aux_channels

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 841 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

audio_channel_mask_t aux_channels

تعریف در خط 843 فایل audio_effect.h .

audio_channel_mask_t main_channels

تعریف در خط 842 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: