bt_out_of_band_data_t مرجع ساختار

bt_out_of_band_data_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

uint8_t c192 [16]
uint8_t r192 [16]
uint8_t c256 [16]
uint8_t r256 [16]
uint8_t sm_tk [16]
uint8_t le_sc_c [16]
uint8_t le_sc_r [16]

توصیف همراه با جزئیات

داده های بلوتوث خارج از باند برای اتصال

تعریف در خط 268 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

uint8_t c192[16]

تعریف در خط 270 فایل bluetooth.h .

uint8_t c256[16]

تعریف در خط 272 فایل bluetooth.h .

uint8_t le_sc_c[16]

تعریف در خط 275 فایل bluetooth.h .

uint8_t le_sc_r[16]

تعریف در خط 276 فایل bluetooth.h .

uint8_t r192[16]

تعریف در خط 271 فایل bluetooth.h .

uint8_t r256[16]

تعریف در خط 273 فایل bluetooth.h .

uint8_t sm_tk[16]

تعریف در خط 274 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: