activity_recognition_callback_procs مرجع ساختار

activity_recognition_callback_procs مرجع ساختار

#include < activity_recognition.h >

فیلدهای داده

خالی(* Activity_callback )(const struct activity_recognition_callback_procs *procs, const activity_event_t *events, int count)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 145 فایل activity_recognition.h .

مستندات میدانی

void(* activity_callback)(const struct activity_recognition_callback_procs *procs, const activity_event_t * events, int count)

تعریف در خط 150 فایل activity_recognition.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
،

activity_recognition_callback_procs مرجع ساختار

activity_recognition_callback_procs مرجع ساختار

#include < activity_recognition.h >

فیلدهای داده

خالی(* Activity_callback )(const struct activity_recognition_callback_procs *procs, const activity_event_t *events, int count)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 145 فایل activity_recognition.h .

مستندات میدانی

void(* activity_callback)(const struct activity_recognition_callback_procs *procs, const activity_event_t * events, int count)

تعریف در خط 150 فایل activity_recognition.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
،

activity_recognition_callback_procs مرجع ساختار

activity_recognition_callback_procs مرجع ساختار

#include < activity_recognition.h >

فیلدهای داده

خالی(* Activity_callback )(const struct activity_recognition_callback_procs *procs, const activity_event_t *events, int count)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 145 فایل activity_recognition.h .

مستندات میدانی

void(* activity_callback)(const struct activity_recognition_callback_procs *procs, const activity_event_t * events, int count)

تعریف در خط 150 فایل activity_recognition.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: