Sha1CertificateFingerprint Struct Reference

Sha1CertificateFingerprint Struct Reference

#include < gps.h >

فیلدهای داده

u_char داده ها [20]

توصیف همراه با جزئیات

یک تعریف نوع برای اثرانگشت SHA1 که برای شناسایی گواهی‌های X.509 استفاده می‌شود. اثر انگشت خلاصه‌ای از گواهی DER است که به‌طور منحصربه‌فردی آن را شناسایی می‌کند.

تعریف در خط 973 فایل gps.h.

مستندات میدانی

داده u_char[20]

تعریف در خط 974 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h