مرجع ساختار BT_HDR

مرجع ساختار BT_HDR

#include < bt_types.h >

فیلدهای داده

UINT16 رویداد
UINT16 لن
UINT16 انحراف
UINT16 لایه_خاص

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 183 فایل bt_types.h .

مستندات میدانی

رویداد UINT16

تعریف در خط 185 فایل bt_types.h .

UINT16 layer_specific

تعریف در خط 188 فایل bt_types.h .

لنز UINT16

تعریف در خط 186 فایل bt_types.h .

افست UINT16

تعریف در خط 187 فایل bt_types.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: