مرجع ساختار AGpsStatus_v1

مرجع ساختار AGpsStatus_v1

#include < gps_internal.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
AGpsType نوع
AGpsStatusValue وضعیت

توصیف همراه با جزئیات

ساختار قدیمی برای نشان دادن وضعیت AGPS.

تعریف در خط 56 فایل gps_internal.h .

مستندات میدانی

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(AGpsStatus_v1)

تعریف در خط 58 فایل gps_internal.h .

وضعیت AGpsStatusValue

تعریف در خط 60 فایل gps_internal.h .

نوع AGpsType

تعریف در خط 59 فایل gps_internal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: