Hạt nhân trước đó (<=4.19)

Tiểu mục tài liệu này chỉ liên quan đến các kernel trước đó (<=4.19). Nếu bạn đang sử dụng kernel mới hơn, hãy tham khảo các tài liệu ngoài tiểu mục này.