رشته های مجاز نسخه برای اندروید 13، رشته های مجاز نسخه برای اندروید 13

همانطور که در بخش 3.2.2 تعریف سازگاری Android 13 توضیح داده شد، فقط رشته های خاصی برای ویژگی سیستم android.os.Build.VERSION.RELEASE مجاز هستند. دلیل این امر این است که برنامه‌ها و وب‌سایت‌ها ممکن است به مقادیر قابل پیش‌بینی برای این رشته متکی باشند و به این ترتیب کاربران نهایی بتوانند به راحتی و با اطمینان نسخه Android در حال اجرا بر روی دستگاه‌های خود را شناسایی کنند.

از آنجا که نسخه‌های بعدی نرم‌افزار Android ممکن است این رشته را اصلاح کنند، اما رفتار API را تغییر ندهند، چنین نسخه‌هایی ممکن است با یک سند تعریف سازگاری جدید همراه نباشند. این صفحه نسخه هایی را که توسط سیستم مبتنی بر Android 13 مجاز است فهرست می کند. تنها مقادیر مجاز برای android.os.Build.VERSION.RELEASE برای Android 13 عبارتند از:

  • 13