Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cuộc sống của một bản vá

Dự án nguồn mở Android (AOSP) sử dụng công cụ đánh giá mã dựa trên web được gọi là Gerrit . Lưu đồ bên dưới minh họa điều gì sẽ xảy ra với một bản vá sau khi nó được viết. Mặc dù nó có vẻ phức tạp, nhưng phần lớn các bước được hiển thị đều được thực hiện trong ứng dụng web.

Để biết hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập để sử dụng Gerrit và Git, hãy xem Gửi bản vá .

sơ đồ quy trình làm việc

Hình 1. Quy trình vá lỗi