Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Một giao diện để tạo ra các chỉ số máy chủ hoặc thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Tạo ra một giá trị cho tên chỉ số.

abstract void flush ()

Tăng các chỉ số được xếp hạng.

Phương pháp công khai

releaseValue

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Tạo ra một giá trị cho tên chỉ số. Giá trị được xếp hàng và tải lên khi IHostHealthAgent#flush được gọi.

Thông số
name String : tên chỉ số

value long : một giá trị số liệu

data : dữ liệu được liên kết với giá trị chỉ số

tuôn ra

public abstract void flush ()

Tăng các chỉ số được xếp hạng.