HostMetric

public class HostMetric
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


คลาสนี้แสดงตัวอย่างเมตริกโฮสต์ที่จะรายงาน

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

ตัวสร้าง

วิธีการสาธารณะ

JSONObject toJson ()

ส่งกลับวัตถุ JSON สำหรับตัวอย่างเมทริก

ผู้สร้างสาธารณะ

HostMetric

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

ตัวสร้าง

พารามิเตอร์
name String : ชื่อของเมตริก

timestamp long : การประทับเวลาของตัวอย่าง

value long : ค่าของกลุ่มตัวอย่าง

data : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการสาธารณะ

ถึงJson

public JSONObject toJson ()

ส่งกลับวัตถุ JSON สำหรับตัวอย่างเมทริก

คืนสินค้า
JSONObject วัตถุ JSON

ขว้าง
JSONException