Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClockworkUtils

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Một tiện ích đồng hồ để chia sẻ logic đa thiết bị

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ClockworkUtils ()

Phương pháp công khai

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Phương thức trợ giúp để chia sẻ thiết lập đa thiết bị trả về ITestDevice cho người bạn đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Các nhà xây dựng công cộng

ClockworkUtils

public ClockworkUtils ()

Phương pháp công khai

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

Phương thức trợ giúp để chia sẻ thiết lập đa thiết bị trả về ITestDevice cho người bạn đồng hành và điền vào danh sách deviceInfos bằng đồng hồ

Thông số
deviceInfos : cung cấp thông tin thiết bị

deviceList : danh sách thiết bị cần điền

Lợi nhuận
ITestDevice Thiết bị đồng hành ITestDevice