Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestRecordInterpreter

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


Tiện ích chuyển đổi Proto TestRecord sang định dạng dễ thao tác hơn trong Tradefed.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

TestRecordInterpreter ()

Phương pháp công khai

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Chuyển đổi TestRecord thành CollectingTestListener .

Các nhà xây dựng công cộng

TestRecordInterpreter

public TestRecordInterpreter ()

Phương pháp công khai

phiên dịch

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Chuyển đổi TestRecord thành CollectingTestListener .

Thông số
record TestRecordProto.TestRecord : Một TestRecord đầy đủ.

Lợi nhuận
CollectingTestListener Một CollectingTestListener điền đầy đủ các kết quả.