SubprocessEventHelper

public class SubprocessEventHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper


序列化/反序列化要传递到日志的事件的助手。

概括

嵌套类

class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

TestIgnored信息的基本帮助器。

class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

测试失败信息的助手。

class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

调用结束信息的帮助程序。

class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

调用助手信息失败。

class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

调用开始信息的帮助程序。

class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

logAssociation信息的帮助器。

class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

用于testEnded信息的助手。

class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

testLog信息的帮助程序。

class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

测试模块启动信息的帮助程序。

class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

testRunEnded信息的帮助程序。

class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

testRun的帮助程序失败的信息

class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

testRunStarted信息的帮助程序

class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

testStarted信息的帮助程序

公共建设者

SubprocessEventHelper ()

公共建设者

SubprocessEventHelper

public SubprocessEventHelper ()