SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo


Người trợ giúp về thông tin testRunStarted

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Integer mAttempt

public String mRunName

public Long mStartTime

public Integer mTestCount

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRunStartedEventInfo (String runName, int testCount)

Giữ hàm tạo này để tương thích với kế thừa.

TestRunStartedEventInfo (String runName, int testCount, int attempt, long startTime)
TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mCố gắng

public Integer mAttempt

mRunName

public String mRunName

mStartTime

public Long mStartTime

mTestCount

public Integer mTestCount

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount)

Giữ hàm tạo này để tương thích với kế thừa.

Thông số
runName String

testCount int

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Thông số
runName String

testCount int

attempt int

startTime long

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String