Sub processEventHelper.TestRunStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.TestRunStartedEventInfo


Trình trợ giúp cho thông tin testRunStarted

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Integer mAttempt

public String mRunName

public Long mStartTime

public Integer mTestCount

nhà thầu công cộng

TestRunStartedEventInfo (String runName, int testCount)

Giữ hàm tạo này để có khả năng tương thích kế thừa.

TestRunStartedEventInfo (String runName, int testCount, int attempt, long startTime)
TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mAttempt

public Integer mAttempt

mRunName

public String mRunName

mStartTime

public Long mStartTime

mTestCount

public Integer mTestCount

nhà thầu công cộng

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount)

Giữ hàm tạo này để có khả năng tương thích kế thừa.

Thông số
runName String

testCount int

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Thông số
runName String

testCount int

attempt int

startTime long

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String