Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin testLog.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public File mDataFile

public String mDataName

public LogDataType mLogType

Các nhà xây dựng công cộng

TestLogEventInfo (String dataName, LogDataType dataType, File dataFile)
TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mDataFile

public File mDataFile

mDataName

public String mDataName

mLogType

public LogDataType mLogType

Các nhà xây dựng công cộng

TestLogEventInfo

public TestLogEventInfo (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        File dataFile)

Thông số
dataName String

dataType LogDataType

dataFile File

TestLogEventInfo

public TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String