Sub processEventHelper.LogAssociationEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.LogAssociationEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin logAssociation.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String mDataName

public LogFile mLoggedFile

nhà thầu công cộng

LogAssociationEventInfo (String dataName, LogFile loggedFile)
LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mDataName

public String mDataName

mLoggedFile

public LogFile mLoggedFile

nhà thầu công cộng

LogAssociationSự kiệnThông tin

public LogAssociationEventInfo (String dataName, 
                LogFile loggedFile)

Thông số
dataName String

loggedFile LogFile

LogAssociationSự kiệnThông tin

public LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String