Sub processEventHelper.InvocationFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.InvocationFailedEventInfo


Trình trợ giúp cho thông tin Yêu cầu không thành công.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Throwable mCause

public FailureDescription mFailure

nhà thầu công cộng

InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)
InvocationFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mCause

public Throwable mCause

thất bại

public FailureDescription mFailure

nhà thầu công cộng

Yêu cầuThất bạiThông tin sự kiện

public InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)

Thông số
cause Throwable

Yêu cầuThất bạiThông tin sự kiện

public InvocationFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Thông số
failure FailureDescription

Yêu cầuThất bạiThông tin sự kiện

public InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String