Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin đã kết thúc lệnh gọi.

Tóm lược

Lĩnh vực

public mBuildAttributes

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes) InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mBuildAttributes

public  mBuildAttributes

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationEndedEventInfo

public InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Thông số
buildAttributes

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String